Artros är en mycket vanlig ledsjukdom som oftast debuterar från 50 års ålder och uppåt. De lederna som oftast är drabbade är fingrar, tår, höfter, knän och axlar. Artros kan även förekomma i andra leder i kroppen och är relativt vanligt även i ryggradens leder.

Orsaken till artros är att ledbrosket gradvis bryts ner snabbare än det byggs upp. Detta leder till ett kroniskt sjukdomstillstånd med smärta, stelhet och minskad rörelse i leden som följd. Inflammation kan uppstå av och till med typiska symtom som värdeökning, svullnad och ökad smärta.

Symtom

Artros skapar en stelhet och smärta i den berörda leden. Symtomen är oftast sämre efter aktivitet samt vid längre stunders inaktivitet. Vid aktiviteter blir symtomen oftast lindrade och ibland försvinner de helt. Nattsmärtor kan förekomma och även strålande smärtor från leden i dess utbredningsområde förekommer ibland.

En grundlig manuell undersökning tillsammans med insamlande av symtombild räcker ofta för att ställa en korrekt diagnos. För att bekräfta diagnosen kan en vanlig slätröntgen ibland behöva utföras.

Orsak

Det är inte helt säkerställt varför artros uppkommer. Vi vet att det finns många olika anledningar som tillsammans kan spela in i sjukdomsförloppet. Exempelvis skador, operationer, felställningar, belastningsmönster och genetiska förutsättningar kan tillsammans skapa en situation där artros kan uppstå.

Man har tidigare trott att artros enbart beror på mekaniskt slitage av leden men det kommer hela tiden mer belägg för att andra faktorer spelar in. En av dessa är den systemiska och kroniska inflammationen som kan orsakas av exempelvis stress, födoämnesintoleranser och gifter i omgivningen. Denna låggradiga inflammation kan över tid påverka brosket negativt och påskynda nedbrytningen av detta. På så sätt kan den bidra till att påskynda förloppet i en artrosbildning.

Det forskas fortfarande aktivt kring många delar av sjukdomen eftersom vi ännu inte vet tillräckligt mycket om den. Det vi faktiskt vet är att all vävnad i kroppen måste belastas för att fungera optimalt. Det måste också finnas en bra balans mellan aktivitet och återhämtning så att vävnaden kan ta till sig den positiva effekten som aktivitet ger.

Behandling av artros

Att vara fysiskt aktiv är positivt för alla men särskilt för artrospatienter. Generellt kan man säga att allmän rörelse är den bästa behandlingen för artros men det finns också några specifika  saker som forskningen har kommit fram till fungerar extra bra.

En av dessa är ”tung” styrketräning. Det vill säga relativt till din kapacitet att träna med förhållandevis tung belastning. Styrketräning i den led och det rörelsemönster som är påverkat vid artros har visats förbättra symtomen. Vår generella rekommendation är att det får kännas lite smärta under tiden, något mer efter aktiviteten och helst vara bättre dagen efter aktiviteten. Genom att skatta smärtan på en skala 0-10, där upp till 4 under/efter samt dagen efter är godkänt, kan du själv arbeta dig genom smärtan på ett säkert sätt.